V8 Baby Mesh

V8 Baby Mesh

Regular price $27.50 Sale

0.15ohm 40-80W 

Best 60-70W